Tilknyttede betingelser

Nedenfor finder du Partnerbetingelserne. Vi beder dig venligst læse disse omhyggeligt. Ved at registrere dig som partner angiver du, at du accepterer disse partnervilkår.

Indeks:Artikel 1 – Definitioner

Artikler: Alle produkter, der udbydes i Miljøet.
Miljø: Opencircuit og enhver anden ansøgning udpeget af Opencircuit.
Opencircuit: Den private virksomhed Opencircuit.
Opencircuit Varemærker: Den Opencircuit ord- og figurmærker, samt andre kendetegn.
Indhold: (En del af) rækken af artikler i miljøet, såsom tekst, billeder, anmeldelser, downloads, som Opencircuit stiller til rådighed til fordel for partnerprogrammet via hjemmesiden.
Cookie tid: Indstillingen ved Opencircuit af førstepartscookien, der bestemmer, hvilken periode (tid) cookien forbliver aktiv på kundens computer.
Førstepartscookie: En lille (tekst)fil, der lægges på Kundens computer som følge af Kundens besøg i Miljøet via Partnerlinket, indeholdende alle former for relevant information.
Kunde: Enhver bruger af partnersiden, der tilgår miljøet via partnerlinket og dermed kan købe varer fra og via Opencircuit.
Sidste cookie-tæller: Princippet, hvorved salget allokeres til den sidste markedsføringskanal, hvorigennem kunden har tilgået miljøet.
Partner: Enhver fysisk person fra en alder af atten (18) år eller juridisk person, der har accepteret Opencircuit Partnerprogramvilkår og er blevet accepteret af Opencircuit som partner for at få adgang til kunder via hans/hendes partnerlink(s). give til miljøet.
Affiliate Link: Et elektronisk link til et af vores websteder, som indeholder dets kode, og som det gør offentligt tilgængeligt eller har offentliggjort via internettet (især Affiliate Site).
Vilkår for affilieret program: disse vilkår for tilknyttede program, herunder alle oplysninger på webstedet.


Artikel 2 – Registrering og accept

2.1.Alle på atten (18) og ældre, som har en partnerside, kan registrere sig som partner på Opencircuit.
2.2.Tilmelding som en Opencircuit Affiliate indebærer accept af Affiliate Program Vilkår og forpligtelse til at overholde Affiliate Program Vilkår.
2.3.For at blive registreret som partner skal partneren:
a) har udfyldt ansøgningsskemaet fuldstændigt og sandfærdigt;
b) bekræfte, at vilkårene for affiliateprogrammet er accepteret ved at klikke på knappen "anmodning" i ansøgningsformularen;
c) er blevet accepteret som partner af Opencircuit.
2.4.I princippet, Opencircuit vil informere dig inden for syv (7) dage efter modtagelsen af den fuldt udfyldte registreringsformular, der bekræfter accept af partnerprogrammets betingelser, om Opencircuit accepterer dig som partner.
2.5.Opencircuit kan afslå en registrering uden at angive grunde og til enhver tid. Hvis Opencircuit nægter en registrering, betales der ikke provision for perioden forud for afslaget og derefter.
2.6.Opencircuit vil under alle omstændigheder afvise en registrering, hvis partnerwebstedet:
a) ikke har (eget) indhold;
b) allerede har en konto;
c) viser intet forhold til (produkterne på) Opencircuit;
d) aktivt opfordrer til donation eller sponsorering af en sag/organisation;
e) involverer en loyalitets- eller opsparingslignende karakter eller cashback-konstruktion;
f) besidde navnet på Opencircuit eller variationer deraf i domænenavnet;
g) krænker eller giver mulighed for at krænke immaterielle rettigheder, varemærkerettigheder eller andre rettigheder af Opencircuit eller enhver tredjepart;
h) skade det gode navn og omdømme Opencircuit;
i) engagerer sig i, fremmer eller fremmer ulovlige aktiviteter;
j) er af seksuel, pornografisk, stødende og/eller voldelig karakter;
k) er på nogen måde i strid med den offentlige orden og/eller moral;
l) diskriminerer på grundlag af race, køn, religion og/eller tro; Hvorvidt der er en eller flere af disse omstændigheder eller ej, er efter eget skøn Opencircuit.


Artikel 3 – Brug

3.1.Partnerwebstedet må på ingen måde give offentligheden det indtryk, at det ejes af Opencircuit eller er udviklet af Opencircuit. Det burde også være utvetydigt klart Opencircuit har ingen kontrol over og er ansvarlig for partnersiden på nogen måde. Partneren vil gøre det klart, at de varer, der promoveres via partnerwebstedet, ikke sælges af partneren, men via Opencircuit.
3.2.Partner erhverver kun den ikke-eksklusive ikke-overdragelige ret til at bruge Opencircuit Mærker og indholdet i løbet af løbetiden og i overensstemmelse med partnerprogrammets vilkår og betingelser udelukkende med det formål at Opencircuit Partnerprogram. Partneren vil i hvert enkelt tilfælde straks følge alle mulige anvisninger fra Opencircuit givet fra tid til anden. Partner vil ikke foretage ændringer i udseendet af Opencircuit Mærker, indholdet og/eller artiklerne og vil aldrig udøve denne brug på en vildledende eller lettere skadelig måde for Opencircuit.Partner anerkender hvilke:
a) alle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder men ikke begrænset til Opencircuit Mærker og indholdet er og forbliver ejet af Opencircuit; og
b) alle intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende Artiklerne er og forbliver de relevante rettighedshaveres ejendom. Uden at dette berører bestemmelserne i denne artikel, vil partneren altid fuldt ud respektere de intellektuelle ejendomsrettigheder og alle andre rettigheder af eksklusiv karakter for Opencircuit og tredjeparter.
3.3.Partneren anerkender dette ved betaling Opencircuit Air Miles kan indløses, men det betyder ikke, at Partner kan give indtryk af, at han er en del af Air Miles-programmet.
3.4.Partneren må ikke bruge Opencircuit Mærker eller tilsvarende tegn for at navngive partnerwebstedet eller for at angive dem som søgeord med henblik på reklameprogrammer - såsom, men ikke begrænset til, Google Adwords - i søgemaskiner og andre online platforme.
3.5.Partneren er forpligtet til at vise følgende erklæring i sin umiddelbare nærhed: Copyright Opencircuit OU eller © Opencircuit OU.
3.6.Partneren vil kun bruge indholdet til formålet Opencircuit Partnerprogram og vil ikke foretage ændringer i det.
3.7.Priserne på Varerne i Miljøet kan ændres regelmæssigt. Partneren vil sikre, at priserne/tilgængeligheden af de varer (hvis nogen), der er anført på partnerwebstedet, opdateres fra tid til anden, så de til enhver tid er i overensstemmelse med priserne/leveringstidspunktet som angivet fra tid til anden i Miljø.
3.8.Med forbehold af artikel 8.1, vil partneren afstå fra enhver handling eller undladelse, der kan forårsage Opencircuit og/eller partneren til at handle i strid med gældende love og regler.
3.9.Når en partner er blevet accepteret i partnerprogrammet, er det ikke tilladt at ændre indholdet på partnerwebstedet, hvor partneren har inkluderet et partnerlink:
a) ikke har (eget) indhold;
b) viser intet forhold til (produkterne på) Opencircuit;
c) aktivt opfordrer til donation eller sponsorering af en sag/organisation;
d) involverer en loyalitets- eller opsparingslignende karakter eller cashback-konstruktion;
e) besidde navnet på Opencircuit eller variationer deraf i domænenavnet;
f) krænker eller giver mulighed for at gøre dette ved immaterielle rettigheder, varemærkerettigheder eller andre rettigheder tilhørende Opencircuit eller enhver tredjepart;
g) kan skade det gode navn og omdømme Opencircuit;
h) engagerer sig i, fremmer eller fremmer ulovlige aktiviteter;
i) er af seksuel, pornografisk, stødende og/eller voldelig karakter;
j) er på nogen måde i strid med den offentlige orden og/eller moral;
k) diskriminerer på grundlag af race, køn, religion og/eller tro;
3.10.Partneren har ikke tilladelse til at bruge sit partnerlink på anden måde end på de partnerwebsteder, der er inkluderet i sin konto.
3.11.Partneren vil til enhver tid handle i overensstemmelse med alle retningslinjer og instruktioner fra Opencircuit med hensyn til installation og/eller brug af Partnerlinket samt med hensyn til Indholdet.
3.12.Hvis Miljøet på nogen måde – efter skøn af Opencircuit – er hindret af installationen og/eller brugen af partnerlinket, Opencircuit er berettiget til at spærre partnerlinket og/eller partnerkontoen. .
3.13.Partneren må ikke:
a) bestille varer direkte eller indirekte via hans/hendes partnerlink(s) fra Opencircuit udelukkende til personlig brug;
b) i forbindelse med loven om den faste bogpris at belønne sine besøgende og/eller medlemmer, i enhver form, for køb af hollandsk og/eller frisisksprogede bøger;
c) annoncere og/eller give rabatter på varer, hvis dette ikke er tilladt i henhold til gældende love og regler, såsom, men ikke begrænset til, babymad og medicin;
d) Fremme Opencircuit på websteder, webapplikationer eller andet, der ikke er logget ind på partnerkontoen;
e) Sælg eller på anden måde overfør tilknyttede websted(er) på kontoen uden at give besked Opencircuit;
f) at forsøge at opsnappe besøgende til Miljøet på nogen måde (herunder via software, som Kunden bevidst eller ubevidst har installeret på sin egen computer) for at blive uretmæssigt tildelt kommission;
g) vise miljøet på partnerwebstedet ved hjælp af en iFrame/framing;
h) implementere annonceringsprogrammer og/eller displaynetværk, såsom, men ikke begrænset til, Google Adwords, i søgemaskiner og andre onlineplatforme med den hensigt at sende besøgende direkte fra søgemaskinen til miljøet;
i) inkludere en unik identifikator i partnerlinket. I tilfælde af en situation som nævnt i artikel 3.13 d eller e, skal partnersiden registreres igen, og artikel 2 vil finde tilsvarende anvendelse.
3.14.En Partner skal til enhver tid kunne give indsigt i sine aktiviteter mht. promovering af Opencircuit efter anmodning fra Opencircuit. Hvis denne indsigt ikke kan gives, eller hvis den er i konflikt med disse partnerprogrambetingelser, Opencircuit er berettiget til at spærre partnerkontoen.
3.15.Partner holder fuldt ud skadesløs Opencircuit mod alle skader og/eller omkostninger af enhver art, der opstår som følge af manglende opfyldelse af en eller flere forpligtelser i denne artikel 3.
3.16.På Opencircuitførste anmodning, vil partneren straks fjerne og/eller ændre (visse) indhold. Hvis en tredjepart henvender sig til partneren på grund af påstået krænkelse af hans/hendes rettigheder, vil partneren straks fjerne det relevante indhold og straks informere Opencircuit deraf. Opencircuit garanterer ikke for rigtigheden af indholdet.


Artikel 4 – Kommissionen

4.1.Tilmeldingen pr Opencircuit af de visninger, klik, salg og midler modtaget via partnerprogrammets hjemmeside er bindende for Opencircuit og partneren.
4.2.Opencircuit måler salget af alle varer fra kunden ved hjælp af en førstepartscookie. First Party Cookie har generelt en cookietid på 30 dage. Imidlertid, Opencircuit forbeholder sig retten til at ændre cookietiden og opretholde forskellige cookietider hos partnere.
4.3.Partneren kan kræve kommission på alle varer, som en kunde har købt fra Opencircuit umiddelbart efter klik på Partner-linket eller inden for First Party Cookie-tiden, hvorved Last Cookie Counts-princippet er gældende, og Kunden har (betalings)forpligtelser med hensyn til disse Varer mht. Opencircuit, Opencircuit faktisk har modtaget den pågældende betaling og indbytteperioden på 30 dage efter modtagelsen er udløbet uden indbytning af de pågældende Varer. Partneren er ikke berettiget til nogen provision i forbindelse med varer købt af en kunde fra en virksomhedskøbskonto på Opencircuit.
4.4.Hvis kunden returnerer varerne og/eller betaling trækkes tilbage af en eller anden grund, vil partneren ikke være i stand til at kræve den relevante kommission, og den afventende kommission vil blive afvist i partnerprogrammet, eller partneren skal betale for at refundere kommissionen allerede modtaget til Opencircuit.
4.5.Provisionen beregnes af den nettosalgsværdi, som faktisk modtages af Opencircuit pr. produktgruppe af de ikke-ombyttede Varer (netto = ekskl. moms og transportomkostninger) efter periodens udløb. Den kommissionsmodel, der er inkluderet på hjemmesiden, er altid den seneste version, som er bindende for Partneren.
4.6.Provision vil ikke blive tildelt på (bulk) ordrer, der stammer fra en virksomhedskonto på Opencircuit.


Artikel 5 – Betaling

5.1.Udbetaling af provision pr Opencircuit eller en tredjepart udpeget af Opencircuit til Partneren vil ske efter udgangen af hver kalendermåned til det kontonummer, som Partneren har angivet på sin Partnerkonto og er registreret som sådan hos Opencircuit.
5.2.Provisionsbeløb på mindre end € 10,00 (med ord: ti euro) udbetales ikke månedligt. Hvis provisionen i en måned er mindre end € 10,00 (med ord: ti euro), vil der ikke blive foretaget nogen betaling i den måned, og provisionen vil blive gemt. Betaling heraf vil finde sted i den måned, hvor det samlede beløb er € 10,00 (med ord: ti euro) eller mere.
5.3.Alle betalingsomkostninger, med undtagelse af administrationsomkostningerne vedr Opencircuit, er for partnerens regning.
5.4.Opencircuit er til enhver tid berettiget til at modregne, hvad det skylder Partneren i ethvert beløb, der Opencircuit skal kræve fra partneren uanset årsag.


Artikel 6 – Opsigelse Opencircuit Partnerskab

6.1.Opencircuit er berettiget til til enhver tid – uden at angive grunde – til at opsige partnerskabet i henhold til disse Partnerprogramvilkår via e-mail med to (2) ugers varsel.
6.2.Uden at det berører dets øvrige rettigheder, Opencircuit er blandt andet berettiget til at opsige partnerskabet i henhold til disse Partnerprogramvilkår med øjeblikkelig virkning via e-mail i tilfælde af:
a) Partneren svigter helt eller delvist i opfyldelsen af en eller flere af hans/hendes forpligtelser i henhold til Partnerprogrammets betingelser;
b) Partnerens websted, i Opencircuit's mening, kunne være i strid med den offentlige orden eller moral eller kunne være stødende på nogen måde;
c) Opencircuit kunne lide skade på den ene eller anden måde;
d) Partneren handler ulovligt i forbindelse med Partnerprogrammet over for Opencircuit og/eller tredjeparter, såsom forfattere, udgivere, producenter, udøvende kunstnere.
6.3.Partneren kan til enhver tid – uden begrundelse – opsige sit partnerskab ved at sende en e-mail fra den af ham/hende oplyste e-mailadresse til info@Opencircuit.nl
6.4.Partnerskabet under disse Partnerprogramvilkår ophører øjeblikkeligt og automatisk i tilfælde af:
a) Partneren har gjort Partnerlinket inaktivt;
b) Affiliate-programmet er blevet afbrudt af en eller anden grund.


Artikel 7 – Konsekvensopsigelse Opencircuit Partnerskab

7.1.Hvis partnerskabet opsiges af en eller anden grund:
a) straks gøre de eksisterende partnerlink(s) inaktive;
b) Opencircuit er berettiget til at spærre Partnerens adgang til Opencircuit;
c) Uden at det berører bestemmelserne i artikel 7.2, kan partneren ikke (længere) kræve provision;
d) Partneren vil straks fjerne indholdet fra partnerwebstedet;
e) Partneren er umiddelbart ikke længere berettiget til at bruge Opencircuit Mærker, indholdet og miljøets elementer;
f) Partneren vil straks fjerne indholdet fra hans/hendes partnerwebsted og/eller fra hans/hendes lokale database mod en bøde på €1.000 (tusind euro) pr. dag, som indholdet stadig vises på partnerwebstedet på trods af opsigelse .
7.2.Kun i tilfælde af, at partnerskabet opsiges i henhold til disse vilkår og betingelser for partnerprogram i overensstemmelse med artikel 6.1, artikel 6.3 og/eller artikel 9.4, vil partneren stadig være berettiget til betaling af provision i forbindelse med salg af de varer, hvis penge er lavet af Opencircuit er modtaget inden opsigelsesdatoen i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4 og artikel 5 (uden at det berører, at provisionen ikke udbetales, hvis den er mindre end € 10,00).
7.3.Uden at det berører paragraf 3.15, 7.1, 7.2, 8 og paragraf 9.1, Opencircuit og partneren vil ikke være berettiget til nogen kompensation fra den anden part i forbindelse med opsigelsen af partnerskabet i henhold til disse partnerprogramvilkår, og de giver hermed afkald på enhver ret til enhver (skade)kompensation.


Artikel 8 – Ansvar

8.1.Partneren er fuldt ansvarlig og ansvarlig for hans/hendes brug, udvikling og vedligeholdelse, funktion og indhold af Partnersiden. Partneren garanterer, at alle forpligtelser i henhold til skattelovgivningen er opfyldt og holder skadesløs Opencircuit med hensyn til alle krav og/eller omkostninger/bøder/tillægsvurderinger i denne forbindelse.
8.2Partner kvalificerer sig som dataansvarlig i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning for indsamling af personoplysninger i forbindelse med sine aktiviteter i henhold til denne aftale. Partner forpligter sig i sine aktiviteter i henhold til denne aftale til fuldt ud at overholde alle gældende love og bestemmelser om beskyttelse af privatlivets fred, herunder, men ikke begrænset til, den generelle databeskyttelsesforordning og telekommunikationslovgivningen og skadesløsholder Opencircuit mod alle skader og/eller omkostninger af enhver art i denne forbindelse.
8.3Medmindre der er tale om forsæt og/eller groft uagtsomhed fra Opencircuit, Opencircuit er på ingen måde ansvarlig for skader og/eller omkostninger af nogen art, som Partneren pådrager sig i forbindelse med deltagelse i Partnerprogrammet, såsom - men ikke begrænset til - skader og omkostninger som følge af miljøets uhensigtsmæssige funktion, teknisk fejl mv. I tilfælde af at denne generelle ansvarsfraskrivelse erklæres ugyldig af en kompetent domstol, er parterne hermed allerede nu enige om, at Opencircuit i så fald hæfter kun for den direkte påviselig lidte/opståede skade/omkostninger (eksklusive følgeskader/indirekte skader/omkostninger) og dette ansvar for denne direkte skade/omkostninger vil i alt aldrig beløbe sig til mere end beløbet for provision betalt til Partner ved Opencircuit i løbet af de tre (3) måneder forud for årsagen til skaden/omkostningerne.


Artikel 9 – Noter

9.1.Partneren vil aldrig optræde som agent eller repræsentant for Opencircuit og i særdeleshed ikke vil give nogen forpligtelser eller forpligtelser for eller på vegne af Opencircuit. Partner holder fuldt ud skadesløs Opencircuit mod alle skader og/eller omkostninger af enhver art som følge af manglende overholdelse af denne artikel.
9.2.Partneren er ikke berettiget til at overdrage (en del af) sit partnerskab til tredjemand, medmindre Opencircuit har givet sin skriftlige tilladelse hertil.
9.3.Opencircuit er til enhver tid berettiget til at ændre vilkårene for Affiliate Program. De ændrede Vilkår for Affiliate Program træder i kraft fra det tidspunkt, hvor de offentliggøres på hjemmesiden. Hvis en Partner efterfølgende fortsætter med at bruge Partnerprogrammet, accepterer den dermed anvendeligheden af de ændrede Partnerprograms vilkår og betingelser og/eller hjemmesiden. Det er derfor tilrådeligt at konsultere partnerprogrammets vilkår og betingelser og hjemmesiden, før du bruger partnerprogrammet.
9.4.I tilfælde af at de ændrede vilkår og betingelser for partnerprogrammet ikke er acceptable for partneren, er partneren berettiget til at opsige partnerskabet inden for 14 dage.
9.5.I tilfælde af en ændring vil partnerprogrammets betingelser og provisioner blive underrettet via e-mail til alle partnere af Opencircuit inden for 24 timer.
9.6.Hvis en bestemmelse i disse vilkår for tilknyttede program er i konflikt med gældende lovgivning, vil en sådan bestemmelse blive ændret for at overholde gældende lovgivning, med forbehold for formålet med en sådan bestemmelse.


Artikel 10 – Gældende lov og kompetent domstol

10.1.Partnerprogrammets vilkår og betingelser og partnerskabet er udelukkende underlagt hollandsk lov, og tvister vil blive forelagt den kompetente hollandske domstol.
Webwinkelkeur Kiyoh Trustpilot Opencircuit